МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЧРЕЗ СПОРТ – ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“

10 декември 2020

РЕГИСТРАЦИЯ

INTERNATIONAL CONFERENCE
EMPOWERING YOUTH WITH INTELLECTUAL DISABILITIES THROUGH SPORT – CHILDREN’S RIGHTS IN SPORT
10 DECEMBER 2020
REGISTRATION